Let's connect

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
O₂H Creative Solutions B.V.- Edvard Munchweg 61 – 1328 MK – Almere

1. Definities

1.1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met O₂H CREATIVE
SOLUTIONS de overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan,
tot het plaatsen van één of meer reclame-uitingen en/of tot het plaatsen van advertenties bij
exploitanten/concessiegevers.

 

1.2. Overeenkomst: de overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tot stand komt tussen O₂H
CREATIVE SOLUTIONS en de opdrachtgever, alsmede de wijziging of aanvulling daarop
en iedere aanvulling die onder de overeenkomst wordt gedaan.

 

1.3. Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij door
bemiddeling van of volmacht aan een mediabureau, een advertentieovereenkomst aangaat
met O₂H CREATIVE SOLUTIONS.

 

1.4. Exploitant/Concessiegever: de derde die aan O₂H CREATIVE SOLUTIONS B.V. de
rechten verleent advertentieruimte ter beschikking te stellen, middels locaties/ netwerken,
ten behoeve van de opdrachtgever.

 

1.5. Advertentieruimte: een medium, waaraan of via welke reclame- uitingen worden
getoond en/of ten gehore worden gebracht.

 

1.6. Reclame-uiting: een commercial of advertentie die de opdrachtgever wil vertonen
volgens een overeengekomen plaatsing schema.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en
de nakoming van alle tussen O₂H CREATIVE SOLUTIONS en de opdrachtgever gesloten
overeenkomsten.

 

2.2. O₂H CREATIVE SOLUTIONS wijst uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van
toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet. De
opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden essentieel is voor O₂H CREATIVE SOLUTIONS voor het aangaan
van de overeenkomst.

 

3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1. Offertes zijn opgemaakt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens,
deze zijn vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene
veranderingen bij de exploitanten/concessiegevers.

 

3.2. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief overige heffingen, rechten of
lasten verschuldigd in verband met uitvoering van de overeenkomst.

 

3.3. Offertes dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd door ondertekening van de
offerte c.q. opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever dit nalaat maar toch instemt met
de offerte c.q. opdrachtbevestiging (mondeling of e-mail) dan zal de offerte als
overeenkomst gelden.

 

3.4. Afspraken die nadien worden gemaakt en afwijken van de offerte worden door O₂H
CREATIVE SOLUTIONS schriftelijk bevestigd. Ook deze bevestiging dient door de
opdrachtgever getekend retour gezonden te worden.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. O₂H CREATIVE SOLUTIONS B.V. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en
onafhankelijk uit te voeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te
behartigen.

 

5. Aanleveren en inhoud van reclame-uiting

5.1. De opdrachtgever staat ervoor in dat de reclame-uiting niet in strijd is met de wet,
overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de
goede zeden. Daarnaast is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het juist en tijdig
aanleveren van de reclame-uiting conform de technische voorschriften en/ of specificaties.

 

5.2. De opdrachtgever dient tijdelijke of blijvende verwijdering van de reclame- uiting in het
belang van de exploitant/concessiehouder steeds te gedogen. Daarnaast kan O₂H
CREATIVE SOLUTIONS de plaatsing van een bepaalde reclame- uiting weigeren indien
deze in strijd is met hetgeen is vermeld onder artikel.

 

5.3 of indien inhoud in strijd is met belang van exploitant/concessiegever.

 

5.4. Indien de plaatsing van de reclame-uiting moet worden geannuleerd op basis van
bovenstaande dan vervallen de verplichtingen voor O₂H CREATIVE SOLUTIONS
onverminderd haar recht op de in de overeenkomst overeengekomen prijs.

 

6. Betaling

6.1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het
verstrijken van deze termijn nog geen betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim
en is hij/zij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Wanneer het nemen van
gerechtelijke stappen noodzakelijk is, zullen de door O₂H CREATIVE SOLUTIONS
gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld juridische bijstand en incassobureaus ten laste komen
van de opdrachtgever. Bij niet tijdige betaling van uw facturen zal 15% van de hoofdsom
met een minimum van € 250,00 aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.
Daarnaast is een rente van 1,5% van toepassing.

 

6.2. O₂H CREATIVE SOLUTIONS kan ten alle tijde vooruitbetaling of zekerheid verlangen.

 

6.3. Alle aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of
inhouding worden voldaan. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.

 

6.4. De opdrachtgever maakt eventuele bezwaren tegen een factuur binnen twee weken na
de factuurdatum schriftelijk kenbaar aan O₂H CREATIVE SOLUTIONS. Na het verstrijken
van deze termijn stemt de opdrachtgever in met het gefactureerde bedrag.

 

6.5. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.

 

7. Annulering

7.1. Annuleringen dienen altijd schriftelijk aan O₂H CREATIVE SOLUTIONS te worden
doorgegeven. Indien de overeenkomst reeds is bevestigd aan/door de opdrachtgever, dan
blijft de opdrachtgever het volledige te annuleren bedrag verschuldigd.

 

8. Overmacht

8.1. Tekortkomingen door O₂H CREATIVE SOLUTIONS in de nakoming van de
overeenkomst ten gevolge van buitengewone omstandigheden zoals onder andere de
overmacht van exploitant/ concessiegever, virussen, brand, diefstal, onlusten, aanhoudende
slechte weersomstandigheden, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk
beperking of stopzetting van levering door energiebedrijven, stakingen en/of acties
van vakbonden, maatregelen van overheidswege of grove schuld van hulppersonen worden
aangemerkt als overmacht en zijn niet aan O₂H CREATIVE SOLUTIONS toe te rekenen en
geven de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op
schadevergoeding.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1. O₂H CREATIVE SOLUTIONS is niet aansprakelijk voor: fouten of tekortkomingen in
het door de opdrachtgever verstrekte materiaal of het niet (tijdig) leveren hiervan.

 

9.2. O₂H CREATIVE SOLUTIONS is niet aansprakelijk voor: fouten of tekortkomingen
veroorzaakt door de exploitant / concessiegever.

 

9.3. O₂H CREATIVE SOLUTIONS is uitsluitend aansprakelijk voor de aan haar
toerekenbare, directe schade met een maximum van het verschuldigde bedrag van de
overeenkomst. Indirecte schade, zoals gederfde winst, extra kosten door de opdrachtgever,
verloren gegevens of materialen zijn uitgesloten.

 

10. Toepasselijk recht

10.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

10.2. Alle geschillen verband houdende met de gesloten en/of te sluiten overeenkomst
worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.